Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Lodhéřov
Lodhéřov
Studnice a Najdek

Kácení dřevin

ŽIVOTNÍ SITUACE - Kácení dřevin rostoucích mimo les

Zdroj: ATLAS consulting spol. s r.o. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS PROBLÉMU

Dřeviny rostoucí mimo les plní v krajině řadu funkcí (společenských i ekologických) a jsou zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je proto třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud nejde o případy, kdy je kácení od povolení osvobozeno. Kácení lesních dřevin se řídí pravidly stanovenými zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích. 

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

JAKÉ SKUTEČNOSTI ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY PŘI POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ POSUZUJE

Povolení/závazné stanovisko může orgán ochrany přírody vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. 

Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem. Dohodou se rozumí vyjádření silničního správního úřadu, cílem je nalézt soulad mezi veřejným zájmem na ochraně dřevin a na zajištění bezpečného provozu na pozemních komunikacích. 

KDY NENÍ POVOLENÍ/ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE KÁCENÍ TŘEBA

1) Povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin není třeba

 • z důvodů pěstebních,
 • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav
 • kodstraňování dřevin vochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení
 • k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a
 • z důvodů zdravotních.
 • ve všech těchto případech postačí ke kácení dřevin oznámení orgánu ochrany přírody, a to nejméně 15 dnů předem. Orgán ochrany přírody může oznámené kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin (v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu). 

2) Povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se dále nevyžaduje

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
 • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. 

3) Povolení/závazné stanovisko není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (tzv. havarijní kácení). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. 

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT

Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení může podat vlastník pozemku, nájemce nebo jiný uživatel pozemku. Podává-li žádost jiný žadatel, než je vlastník pozemku, je třeba doložit písemný souhlas vlastníka s kácením; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění. 

JEDNOTLIVÉ KROKY (POSTUP) ŘEŠENÍ

 • Podání žádosti o povolení/závazné stanovisko ke kácení s náležitostmi dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.
 • Podání oznámení o kácení dřevin s náležitostmi dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. 

DOTČENÉ INSTITUCE

 • Orgány ochrany přírody: obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, správa národního parku, krajský úřad - odbor životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí.
 • Silniční správní úřad, drážní úřad, orgány památkové péče, správci sítí (energetických, telekomunikačních), správci vodních toků, hasičský záchranný sbor. 

KDE, S KÝM A KDY TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

S obecním úřadem (povolení kácení, závazné stanovisko ke kácení) nebo s obecním úřadem obce s rozšířenou působností (oznámení kácení). 

FORMULÁŘE, VZORY

Náležitosti žádosti o povolení/závazné stanovisko ke kácení a náležitosti oznámení kácení jsou uvedeny ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení:

1. Žádost o povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a

d) zdůvodnění žádosti. 

2. Oznámení o kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatelem vlastník pozemku, s výjimkou postupu podle § 8 odst. 4 zákona a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny nebo byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,

d) zdůvodnění oznámení a

e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona (havarijní kácení) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup. 

SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Vydání povolení ke kácení dřevin není zpoplatněno. Správnímu poplatku podléhá místní šetření (500 Kč za hodinu), je-li v daném případě orgánem ochrany přírody nařízeno. 

KTERÝ ORGÁN OBCE ROZHODUJE O DANÉ ŽIVOTNÍ SITUACI

- Obecní úřady (s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území) povolují kácení dřevin, ukládají náhradní výsadbu a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě. 

- Krajské úřady - povolují kácení v přírodních rezervacích a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech (mimo území chráněných krajinných oblastí, národních parků a jejich ochranných pásem, mimo vojenské újezdy a pozemky, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu). 

- Správy národních parků - povolují kácení v NP. 

- Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná území nebo jejich ochranná pásma - přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin podle § 8 odst. 2 a 4 zákona. 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ (SMLUV, DOTČENÝCH DOKUMENTŮ ATD.)

-

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Povolení/závazné stanovisko ke kácení dřevin vydává orgán ochrany přírody v jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. 

DALŠÍ ÚČASTNÍCI (DOTČENÍ) ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

 • Vždy vlastník (vlastníci) pozemku, na kterém dřevina (dřeviny) roste.
 • Vždy obec, na jejímž území se má kácet.
 • Nájemce, uživatel pozemku.
 • Spolek pro ochranu přírody a krajiny, je-li do tohoto typu správních řízení u orgánu ochrany přírody (obce) přihlášen.
 • Další osoby, kterých by se mohlo kácení dřevin eventuálně dotknout (např. v některých případech vlastníci sousedních pozemků, správci sítí). 

KONTROLNÍ A SANKČNÍ PRAVOMOCI

- Podle § 87 odst. 2 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uloží orgán ochrany přírody pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les.

- Podle § 87 odst. 3 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uloží orgán ochrany přírody pokutu ve výši do 100 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les.

- Podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uloží orgán ochrany přírody pokutu ve výši do 1 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les. 

DALŠÍ INFORMACE

Při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les lze využít tyto metodické pokyny Ministerstva životního prostředí:

- Metodický pokyn k aplikaci § 8 a 9 zákona o ochraně přírody a krajiny upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody

- Věstník MŽP č. 11/2017

- Metodické doporučení k aplikaci některých ustanovení vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

- Věstník MŽP č. 8/2013

- Metodická instrukce pro zajišťování agendy ochrany dřevin rostoucích mimo les v okolí nadzemních vedení elektrizační soustavy

- Věstník MŽP č. 7/2013 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí o (ne)povolení kácení se lze odvolat k příslušnému krajskému úřadu, odboru životního prostředí. Je-li kácení povolováno formou závazného stanoviska, lze se odvolat proti rozhodnutí, jehož je závazné stanovisko součástí (rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí). 

SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • § 7 až § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • § 46 a § 47 zákona č. 114/1992 Sb. (památné stromy)
 • 56a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a vyhlášky č. 86/2019 Sb.
 • související právní předpisy, ze kterých vyplývá veřejný zájem na kácení dřevin v určitých situacích (zákon o pozemních komunikacích, památkový zákon) nebo speciální oprávnění ke kácení dřevin (vodní zákon, energetický zákon, zákon o dráhách)

© 2019 ATLAS consulting spol. s r.o. Exportováno aplikací CODEXIS® Online

Zpět na Informace pro občany

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
1
29 30 31 1 2 3
1
4

Úřední hodiny

Pondělí
7:00 - 11:00 / 12:00 - 16:30

Středa
7:00 - 11:00 / 12:00 - 16:30

Pátek
7:00 - 11:00 / 12:00 - 13:30

Úterý a čtvrtek
ZAVŘENO - pouze sjednaná jednání 

Užitečné informace

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
zataženo 19 °C 12 °C
pátek 26. 7. polojasno 22/9 °C
sobota 27. 7. oblačno 25/13 °C
neděle 28. 7. jasno 27/15 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Partneři

Naše ocenění


nahoru